VISIE

De bereikbaarheid van Nederland is een lastig vraagstuk. De autodichtheid en het autogebruik nemen nog steeds toe, terwijl er door de hoge normen voor fijnstof en onvoldoende financiële middelen geen nieuwe wegen kunnen worden aangelegd. Ook het openbaar vervoer is onvoldoende slagvaardig en innovatief om de mobiliteitsproblemen op te lossen. Binnen de ruimtelijke ordening levert de verkeerssector een strijd om de invulling van de schaarse gronden. Een slag die vooralsnog veelal door kapitaalkrachtige project-ontwikkelaars (woningbouw, kantoren ed.) wordt gewonnen. Voor een gezamenlijke integrale en gebiedsgerichte aanpak is het belangrijk dat er vroegtijdig een verkeerskundige wordt ingeschakeld.

Het werkterrein van de verkeers- en vervoerkundige is complex. De traditionele (technische) invulling van het vak voldoet niet meer. Verschillende overheden, sectoren en marktpartijen moeten samenwerken. Om die partijen te overtuigen en te enthousiasmeren en om projecten te leiden moet hij naast verkeerskundige ook bestuurskundige, planoloog, marketeer en communicatiedeskundige zijn.
Ogink Consultancy heeft deze kwaliteiten in huis. De verkeerplanologische achtergrond van ons bureau maakt het mogelijk om grensoverschrijdend te denken en te handelen. Door samenwerking met andere gespecialiseerde bureaus kunnen we u een breed pakket aan diensten aanbieden om een passend advies te geven.

 

n 5 5 5 5 5